İCRA VE İFLAS HUKUKU

İCRA ve İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku; taraflar arasındaki hukuki ilişkinin gereği olarak, alacaklı konumunda bulunan kişinin, alacağını tahsil edememesi üzerine, nasıl ve hangi yollarla söz konusu alacağı talep edebileceğini gösteren hukuk dalıdır.

İcra ve İflas Hukuku alanında, bir alacaklının alacağını tahsil edebilmek amacıyla, borçluya ait zilyet, taşınır, taşınmaz veya üçünki kişiler nezdinde bulunan hak ve alacakların tespitinin kapsamlı bir şekilde araştırılması ve yapılan tespitler neticesinde, talep edilen alacak miktarının tahsilatını yapabilmek adına, İcra Müdürlükleri, İcra Mahkemeleri ve Genel Mahkemelerde gerekli işlemlerin takibi ile ilgilenmekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

  • İstirdat davaları
  • İstihkak davaları
  • Menfi tespit davaları
  • İlamsız icra takip işlemleri
  • Haczin kaldırılması işlemleri
  • İmzaya ve borca itiraz işlemleri
  • Kambiyo senetlerinin takip işlemleri
  • Alacağı tahsil amacıyla ilamlı icra takip işlemleri