Velayet Dilekçe Örneği

velayet

VELAYETLE İLGİLİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Örneği ‘ni sizlerle paylaşıyoruz.

Ancak bu dilekçeler örnek formatta olup her davanın içeriği birbirinden farklıdır. Bu sebeple dava dilekçenizi yazmadan önce bir hukukçudan yardım almanızı tavsiye ederiz.

Velayetle ilgili örnek dava dilekçesi örneği ise şu şekildedir;

T.C. ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI : Adı Soyadı, ....................TC Kimlik No................... ve Adresi..................

VEKİLİ : Av. Ayşe Deniz Ay

Adres : Taşpazar mahallesi şehit mehmet meral/830 sk. Safir iş merkezi b blk kt:4 no:402

68100 Aksaray

DAVALI : Adı Soyad1 ve Adresi

KONU : Velayetin değiştirilmesi taleplerimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkil ile davalı Ankara Aile Mahkemesi’nin … tarih ve 2012/… E. Ve 2012/… K. sayılı kararı ile boşanmışlar; müşterek çocuk …………. ’in velayeti davalıya verilmiştir.

2-Boşanma sonrasında velayet kendisine verilen babanın çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacak derecede ………………………………. şeklinde davranışları ortaya çıkmıştır.

3-Öte yandan müvekkile de artık bir işe girip çalışmaya başlamış ve kendisine çocukla birlikte rahatça yaşayabilecekleri bir yuva kurmuştur. Çocuğun giderlerini üzerine alabilecek refaha kavuşmuş durumdadır.

HUKUKİ NEDENLER : TMK m. 335-351, HMK ve İlgili Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Tanık beyanı, yemin ve her türlü yasal kanıt.

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle müşterek çocuk ………. ’in velayetinin babadan alınarak müvekkileye verilmesine, müvekkil tarafından Ödenen iştirak nafakasının kaldırılarak davalının …….. TL iştirak nafakası ödemesine, müşterek çocukla baba arasında kişisel ilişki kurulmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederim. Tarih

Davacı Vekili

Av. Ayşe Deniz Ay

Boşanma Dilekçesi

BOŞANMA DİLEKÇE


AKSARAY (Hangi şehir yetkili ise) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : İsim, TC Kimlik No, Adres

DAVALI : İsim, TC Kimlik No, Adres

KONU : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayalı boşanma talebimize ilişkindir. (Velayet, nafaka, tazminat gibi talepler var ise ayrıca yazılmalıdır.)

AÇIKLAMALAR :

Evliliğin geçmişi, sorunlar ve boşanma sebepleri, çocuklar, çocukların durumu, velayet hususu, nafaka talepleri, tazminat talepleri, mal rejimine ilişkin talepler hukuki gerekçelerle yazılmalıdır.

HUKUKİ SSEBEPLER : TMK, BK vesair

HUKUKİ DELİLLER : Tanık, yemin, bilirkişi, nüfus kayıtları, telefon kayıtları ve sunacağınız diğer tüm hukuki deliller detaylı bir şekilde yazılmalıdır.

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen ve de resen açıklanan sebeplerle haklı davamın kabulü ile boşanmamıza karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

Av. Ayşe Deniz Ay

anlaşmalı boş

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 2020


AKSARAY (Hangi şehir yetkili ise) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : İsim, TC Kimlik No, Adres

DAVALI : İsim, TC Kimlik No, Adres

KONU : Anlaşmalı olarak boşanma talebimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

Evliliğin başlangıç tarihi ve boşanma talebi hukuki gerekçelerle yazılmalıdır.

Örneğin; Davalı tarafla… tarihinde evlendik. Anılan evlilikten … kimlik numaralı … müşterek çocuğumuz bulunmaktadır. Müşterek çocuklarımızı velayeti, nafakası ve kişisel ilişki tesisi hususunda anlaşmaya varılmış olup bu hususlar ekte sunulan protokolde detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, BK vesair

HUKUKİ DELİLLER : Tanık, yemin, bilirkişi, nüfus kayıtları, telefon kayıtları ve sunacağınız diğer tüm hukuki deliller detaylı bir şekilde yazılmalıdır.

Davacı

Av. Ayşe Deniz AY

Adli Sicil Sildirme

ADLİ SİCİL

T.C. ADALET BAKANLIĞI

ANKARA ADLİ SİCİL İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ

SİLİNMESİNİ TALEP EDEN : Ad, Soyad, TC Kimlik No, Adres

TALEP : Tarafım hakkında verilmiş olan … Mahkemesinin … E …K… tarihli kararı ile almış olduğum mahkumiyet kararının adli sicil ve arşiv kayıtlarından gerekli yasal süresi dolmuş olduğundan silinmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Ekte sunduğum sicilimde görünen tüm cezaların infazı tamamlanmış olmakla birlikte sicil ve arşiv kayıtlarından silinmesine ilişkin gerekli yasal süreler de geçmiş bulunmaktadır. … Sicilinizle ilgili detaylı bilgileri giriniz…

Adli sicil ve arşiv kayıtlarında bu bilgilerin görünmesi iş ve özel hayatımızdaki tüm ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir. Anılan sebeğle mağduriyetimin giderilmesi amacıyla adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

HUKUKİ DELİLLER : Adli sicil ve arşiv kaydı, mahkeme kararları, nüfus cizdanı fotokopisi ve her türlü delil

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle adli sicil ve arşiv kaydımda yer alan tüm kayıtların, kişisel mağduriyetim de göz önünde bulundurularak ivedilikle silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. Tarih.

Ad, Soyad, İmza

Ceza İstinaf Dilekçe

istinaf

CEZA DAVALARI ile ilgili yazı ve bilgilendirme serimize devam ederken, bu içeriğimizin konusu Ceza İstinaf Dilekçesi örneği olacak. Ceza hukukunda istinaf dilekçesi örneği sorulan ve araştırılan bir kavram. Aşağıdan dilekçenin metin haline ulaşabilirsiniz. Dilekçedeki ilgili bölümleri kendinize göre uyarlamalısınız. Aşağıdaki bağlantıdan da dilekçeyi indirebilirsiniz.


CEZA DOSYALARI İÇİN İSTİNAF DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

(Hangi il görevli ise) BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

(Kararı veren mahkeme) CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO :

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN/ SANIK : İsim, adres, tc

MÜDAFİ : Av. Ayşe Deniz AY

Taşpazar mahallesi şehit mehmet meral/830 sk. Safir iş merkezi b blk kt:4 no:402 68100 Aksaray

MÜŞTEKİ :

KONU : (Kararı veren mahkeme) ilk derece mahkemesinin … E. … K. Sayılı dosyada müvekkil aleyhine vermiş olduğu cezanın detayları ile anlatacağımız gerekçelerle yeniden incelemesinin yapılarak bozulmasına karar verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

-Olayın özeti

Olay detaylıca anlatılmalıdır.

-Mahkeme evrelerinde gelişen olaylar ve verilen karar

Mahkemede tezahür eden olaylar detaylıca anlatılmalı ve verilen karara değinilmelidir.

– Kararın bozulma gerekçesi

Mahkemenin vermiş olduğu haksız ve hukuka aykırı kararın neden bozulması gerektiği detaylıca anlatılmalıdır. Bu evrede mutlaka örnek Yargıtay kararlarından, içtihatlardan yararlanılmalı, hukuki kanuni gerekçeler oluşturulmalıdır.

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen ve de resmen araştırılacak nedenlerle müvekkil hakkında … ilk derece mahkemesinin … E. ….K. … tarihli vermiş olduğu kararın bozulmasına ve müvekkilin beraatine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. (Tarih)

Müdafi

Av. Ayşe Deniz AY

Nafaka Artırma Dilekçesi

nafaka art

NAFAKA ARTIRIM DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Nafaka artırım davası boşanan çiftlerin zaman geçtikçe en çok açtığı ve merak ettiği davalardan bir tanesidir. Müvekkillerimiz tarafından sıklıkla karşılaştığımız sorun “nafakam yetmiyor, ne yapmalıyım” “nafakamın artırılmasını istiyorum” şeklinde olup bunun için mutlaka dava açılması gerekmektedir. Ancak gerek nafakanın artırılması gerekse nafakanın bağlanması evresinde titizlikle hukuki işlemler üzerinde çalışılması gerekmektedir. Aksi halde taraflar daha çok nafaka alabilecekken azıyla yetinmek zorunda kalacaktır. Aşağıda yardımcı olunması için bir nafaka artırım dava dilekçe örneği verilmiştir.

(Yetkili Mahkeme) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Adres

DAVALI : Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Adres

KONU : … TL tutarındaki yoksulluk nafakasının … TL tutarına, … TL iştirak nafakasının … TL tutarına artırılması istemli davamızdır.

AÇIKLAMALAR :

(İlgili mahkeme bilgileri) kararında davalı ile boşanmamıza karar verilmiş olup, bu dava sonucunda tarafıma … TL tutarında, müşterek çocuklara ise aylık … TL tutarında nafaka bağlanmıştır. Anılan nafaka ile ilgili .. icra dairesinde takip başlatılmış durumdadır. Davalı aylık nafaka miktarını icra dairesi aracılığıyla yatırmaktadır.

Yaklaşık 5 yıl öncesinde karara çıkan dosyamızda hükmedilen nafaka miktarı yetersiz gelmektedir. Çalıştığım yer işime son vermiş olup kiramı ve çocuklarımın giderlerini dahi karşılayamayacak hale gelmiş bulunmaktayım. Çocuklarım ise bu süre zarfında büyümüşler ve okul, dersane, kitap masrafları çoğalmış, sosyal hayatları olmuştur. Bu şartlar içerisinde çocuklarıma ortalama seviyede bir hayat olanağı dahi sunamamaktayım.

Davalının ise bu süre zarfında maaş ve kira gelirlerinde artış olmuş, ekonomik durumu değişmiş, refah içerisinde yaşamaktadır. Çocukların hiçbir giderine karışmamakta ve aylık ödediği nafaka miktarı dışında hiçbir şekilde harçlık dahi vermemektedir.

Çocukların giderlerine ait son faturalar sayın mahkemeye sunulmaktadır.

Anılan sebeplerle nafaka artırım davası açma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Ekte sunulan belgeler, keşif, bilirkişi, tanık, yemin ve her türlü delail

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, BK her türlü sebep

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen ve de resen araştırılacak nedenlerle tarafım için … mahkemesince hükmedilen aylık … TL turarındaki yoksulluk nafakasının … TL ye çıkarılmasına, çocuklarım için hükmedilen aylık … TL tutarındaki iştirak nafakasının … TL ye çıkarılmasına, yargılama giderlerinin karşı taraf üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. Tarih

İsim İmza

Nafaka Davası Dilekçesi

nafaka dava dilek

Nafaka Davası Dilekçe Örneği

Tarafların boşanmaları esnasında kişiler birbirlerinden nafaka istemeyebilirler. Ancak boşanmanın kesinleşmesi ile şartlarında değişiklik olan her kişi nafaka bağlanması için dava açabilir. Kişi kendisine yoksulluk nafakası bağlanması için dava açabileceği gibi, velayeti kendisinde olan çocukları için iştirak nafakası talebinde de bulunabilir. Burada boşanma sonrası şartlarda değişiklik olması dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesidir. Ayrıca kişinin ileriye yönelik olarak yoksulluk nafakası talebinden vazgeçtiğine dair bir beyanının olmaması da önemlidir. Aksi halde dava reddedilecektir.

(Yetkili Mahkeme) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Adres

DAVALI : Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Adres

KONU : Müşterek çocuklar için aylık … TL iştirak nafakası bağlanması talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Davalı ile … Aile Mahkemesinin (Mahkeme Bilgileri) … sayılı kararı ile boşanmış bulunmaktayız. Anılan boşanma davası kararında bana ve çocuklarıma talep etmediğim için nafaka bağlanmamıştır. Ancak hayat şartlarındaki zorlaşma, çocukların okul giderlerinin artması, paranın değerinin düşmesi ve davalının maddi durumundaki iyileşmeler nedeniyle nafaka bağlanmasını talep etme gereği doğmuştur.

Müşterek çocuklar ekte evraklarını sunduğum üzere okula ve kursa gitmekte, aylık okul ve kursun … TL tutarında taksitleri bulunmaktadır. Bunun dışında okulda ve sosyal hayatlarında harcadıkları yine ekte faturalandırdığım … TL tutarlı masrafları vardır. Evimiz kira olup işten … TL tutarlı maaş almaktayım. Aldığım maaş ev ve çocukların giderlerine yetmemektedir.

Davalı ise işten aylık… TL maaş almaktadır. Gayrimenkulleri vardır ve kira gelirleri bulunmaktadır. Davalının ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak tarafım ve çocukların ihtiyaçlarının arttığı kabul edilip nafaka bağlanmasını talep etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Tanık, yemin, bilirkişi, keşif, ekte sunulan giderlere ait belgeler

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, BK vs.

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen araştırılacak nedenlerle … Aile Mahkemesinin kararı ile boşanmamıza karar verilen davalıdan, müşterek çocuklar için aylık … TL tutarlı nafaka alınmasına ve yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. Tarih

İsim- İmza

Dilekçe Örneği